Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 januari 2015

Sportbeleid in Woerden op de goede weg

Afgelopen week stond het sportbeleid in Woerden volop in de spotlights. Op vrijdag 9 januari werd het Woerdense Sportgala georganiseerd in de Petruskerk met onder meer de beste sporters van Woerden in 2014. Een prachtig evenement, goed georganiseerd en met aansprekende winnaars die ruimschoots in het zonnetje werden gezet.

Behalve dat de sporters in het zonnetje werden gezet, was het eindelijk ook tijd voor wethouder Margot Stolk om op 14 januari tijdens een commissievergadering het nieuwe sportbeleid toe te lichten. Daarmee sluit de wethouder een veel bewogen traject af. De focussporten (waaronder voetbal, hockey en atletiek) moesten meer gaan betalen voor het gebruik van de sportvelden en alle sportverenigingen werd gevraagd een besparing op de onderhoudskosten te realiseren. De keuze om een aanzienlijke bijdrage te vragen van de sportverenigingen is voor een belangrijk deel ingegeven door bezuinigingen. Daarbij is het uitgangspunt genomen dat alle contracten en tarieven van de buitensportverenigingen zoveel mogelijk gelijk zouden moeten worden.

De wethouder heeft nu aangegeven dat het gelukt is de bezuiniging te realiseren en daarmee een belangrijke eerste mijlpaal afgerond. De komende jaren zal moeten blijken wat de gevolgen zijn voor alle sportverenigingen, maar de eerste signalen zijn bemoedigend. Het sportoverleg, dat de gemeente vaak adviseert en meedenkt op sportgebied- is op dit moment optimistisch over het harmonisatietraject maar constateert ook dat het gehele traject veel voeten in de aarde heeft gehad. Naar de toekomst toe is er volgens het Sportoverleg veel aangelegen dat het college voorlopig vast blijft houden aan de gemaakte afspraken.

Nu wordt gewerkt aan een nieuwe nota. Deze nota onder de naam: Spelen, sporten en bewegen is het belangrijk dat alle sportverenigingen hieraan meedoen. D66 is ervan overtuigd dat deze manier van beleidsontwikkeling, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten over de toekomstige Sportnota de juiste aanpak is. Tijdens een eerste brainstormsessie in december (Sportcafé) zijn alle betrokkenen uit de Woerdense sportwereld in de gelegenheid gesteld om mee te denken over buitensport, binnensport en de benodigde randvoorwaarden.

Afgelopen donderdag 15 januari werd deze brainstormsessie nog eens overgedaan in een informatiebijeenkomst met de raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse suggesties en ideeën aangereikt die straks meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling van de Sportnota, zoals ruimte willen geven aan nieuwe initiatieven, waaronder free runnen, beweegtuinen en trapveldjes. Ook is het belangrijk dat er aandacht komt voor de individuele sporter die niet is aangesloten bij sportverenigingen.

Sport is voor iedereen – breedtesport, boven topsport. Dat is waar D66 voor kiest. Maar bovenal is het belangrijk dat sport gestimuleerd wordt. Sport zorgt immers voor fit en gezond zijn en zorgt voor samenhang en integratie in de samenleving. Daarom vindt D66 dat we moeten inzetten op het stimuleren van de sport, zodat de deelname aan sport binnen de Woerdense samenleving toeneemt.