Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 januari 2016

Vacature wethouder D66 Woerden

D66 Woerden zoekt een verbindende wethouder die op inspirerende wijze het prachtige Woerden verder wil helpen ontwikkelen, het gemiddelde voorbij. In deze profielschets wordt eerst een beeld geschetst van Woerden en de politieke situatie, daarna wordt ingegaan op het profiel van de wethouder.

Woerden

Voor wie Woerden nog niet kent: de gemeente Woerden is een aantrekkelijke woon-, werk en leefomgeving. Bekend om zijn Romeinse verleden en de kaasverwerking, maar ook om het omringende veenweidegebied met zijn kenmerkende cope-landschap. De gemeente Woerden bestaat uit de dorpskernen Harmelen, Kamerik en Zegveld en telt ruim 50.000 inwoners. Elke kern heeft een eigen identiteit, wat we graag willen behouden. De inwoners van Woerden zijn van oudsher betrokken bij de ontwikkeling van hun gemeente en hebben een sterke binding. In velerlei organisatievormen zijn mensen (vrijwillig) actief om, al dan niet in overleg met de gemeente, de werk-, woon- en leefomgeving vorm te geven en te verbeteren.

Politieke situatie Woerden

D66 Woerden is met 5 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad (31 zetels) en is de grootste coalitiepartij. De coalitie wordt gevormd door D66, Progressief Woerden (4 zetels), CU/SGP (3), VVD (3) en STERK Woerden (2). CDA (7 zetels), Inwonersbelangen (5) en Lijst van der Does (3) completeren de raad. Het coalitieakkoord dat is gesloten na de verkiezingen van maart 2014, gaat uit van een versterkte inzet op verandering van de bestuurscultuur en biedt ook op inhoudelijk vlak een beeld waarin het verkiezingsprogramma van D66 in hoge mate kan worden herkend. Iedere coalitiepartij levert een full-time wethouder. De portefeuille betreft Financiën, Economie (waaronder de binnenstad), Jeugdzaken, Onderwijs en Cultuur en het locoburgemeesterschap.

Profiel

Kernpunten

D66 ziet als kernpunten van de rol van de wethouder:

 • Kent en onderschrijft de uitgangspunten en kernwaarden/richtingwijzers van D66 in het algemeen, en het verkiezingsprogramma van D66 Woerden 2014-2018 in het bijzonder.
 • De kandidaat heeft affiniteit met en ervaring in het openbaar bestuur (regionaal) en de politieke arena. Hij/zij is in staat daarin de betreffende portefeuille te behartigen, is compromisbereid en behartigt de belangen van de gemeente naar eer en geweten zonder het coalitieakkoord en de uitgangspunten van D66 uit het oog te verliezen.
 • De kandidaat stelt zich zelfstandig op naar de raad en de fractie en toont leiderschap en gebondenheid binnen de gemeentelijke organisatie.
 • De kandidaat handelt binnen de algemeen aanvaarde sociale normen en waarden. Hij of zij handelt volgens de beste ethische normen, is daarop aanspreekbaar en spreekt zo nodig anderen daarop aan. De kandidaat is op de hoogte van de integriteitseisen volgens de daarvoor bestaande gedragscodes.
 • De kandidaat houdt goed contact met de fractie en is in staat om samen met de fractie te werken aan een verhouding waarbij optimaal recht wordt gedaan aan de posities van fractie en kandidaat.
 • De wethouderskandidaat heeft bij voorkeur binding met Woerden.
 • De kandidaat is extrovert, enthousiast en sociaal, stapt snel op mensen af en kan de vertaalslag van ‘buiten’ naar ‘binnen’ maken; is ondernemend.

Competenties en vaardigheden

D66 verwacht bij de te benoemen wethouder de volgende vaardigheden:

 • Analytisch vermogen: is in staat een complexe situatie te analyseren en indien nodig in delen tot een oplossing te komen.
 • Visie: is in staat om werkvelden in een groter verband te beschouwen, conceptueel te benaderen en ook de lange(re) termijn daarin te betrekken.
 • Besluitvaardigheid: moet in staat zijn op de juiste momenten een besluit te nemen, ook als (nog) niet alle informatie beschikbaar is en neemt de verantwoordelijkheid voor de genomen acties.
 • Communicatie: moet in staat zijn effectief in diverse omstandigheden en op verschillende niveaus te communiceren (in woord en geschift), van heel eenvoudig tot op een hoog abstractie niveau.
 • Daadkracht: moet in staat zijn de beleidsuitgangspunten om te zetten in daden, en bereid en in staat zijn het coalitieakkoord uit te voeren.
 • Sensitiviteit: moet in staat zijn de signalen in de omgeving (burgers, raad, ambtenaren en andere betrokkenen), die nakoming van doelstellingen bevorderen of hinderen, tijdig op te pakken. Heeft een open en empathische houding naar burgers, ambtenaren en fractie. Hij/zij kan tussen die groepen of betrokkenen schakelen en kan als bruggenbouwer fungeren.

Sollicitatieprocedure

Kandidaten die interesse hebben in de functie en in ruime mate voldoen aan de eisen zoals die hierboven zijn opgenomen, worden uitgenodigd om vóór zaterdag 30 januari 12:00 uur hun interesse kenbaar te maken. De sollicitatiebrief met CV waaruit ook de politieke ervaring blijkt, kunt u sturen naar de wethoudercommissie Woerden: wethoudercommissie@d66woerden.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de wethoudercommissie, Onno Strubbe (ostrubbe@hotmail.com, 06 29 00 68 50).

De commissie zal zich buigen over de ingekomen sollicitaties en zal hieruit een selectie maken waarna een advies aan de fractie wordt gegeven. De gesprekken met de wethoudercommissie (eerste ronde) vinden plaats op 1 en 3 februari in de middag of avond en met de fractie (tweede ronde) op 6 februari overdag.