Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 oktober 2016

Algemene beschouwingen: spreektekst Heerd Jan Hoogeveen

Heerd Jan Hoogeveen

In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober. Afgelopen donderdag 27 oktober vond de behandeling van de Woerdense begroting plaats. Tijdens de algemene beschouwingen geven de fractievoorzitters hun kijk op de begroting en de richting waar Woerden naar toe moet. Lees hier de volledige tekst die D66-fractievoorzitter Heerd Jan Hoogeveen die avond uitsprak (gesproken tekst geldt):

 

Voorzitter,

In beweging. Als er iets kenmerkend is voor deze periode, dan is dat toch wel dat alles in beweging is. Oude bedrijven worden voorbijgestreefd door hippe startups. Oude structuren worden vervangen door nieuwe netwerken. De ivoren torens van de overheid worden vervangen door nieuwe partnerships met de samenleving. Overal is beweging, overal is transformatie. En als de hele samenleving transformeert, dan moet je als overheid daarin mee, wil je daarin mee en wil je daar ook mede vorm aan geven. Dat geldt in ieder geval wel voor D66. En het is ook de rode draad voor D66 sinds wij in 2010 voor het eerst in de geschiedenis bestuursverantwoordelijkheid gingen dragen in het college. Het is een rode draad die we ook in dit begrotingsvoorstel terugzien. Een compliment aan het college is dan ook op zijn plaats: er ligt een uitstekende begroting die laat zien dat ook Woerden in beweging is.

 

De beweging naar meer ‘samen met inwoners’

Laten we beginnen met de transformatie van het openbaar bestuur zelf. Weg uit de ivoren toren, weg van achter het bureau, naar een overheid die vanuit een eigen rol samen met inwoners vorm geeft aan beleid en uitvoering van beleid. Een transformatie die niet eenvoudig is. Waar deze coalitie alweer veel meer aan doet dan voorheen, maar waar het ook weer nog niet altijd goed gaat. Waar bestuurders, ambtenaren én inwoners moeten leren welke rol zij spelen. Ik herinner u er graag aan dat D66 al in 2011 de motie Sterke Samenleving indiende, die juist over deze transformatie ging en juist ook inging op de cultuurverandering die van ons allemaal iets vraagt. Wij denken dat het goed is dat in de begroting geld wordt vrijgemaakt om te investeren in de kwaliteit van de organisatie. Juist ook om het samenspel met de samenleving te versterken en de samenleving te kunnen volgen in de beweging die zij maakt. Wij constateren ook met plezier dat er in de begroting een aparte paragraaf is opgenomen over participatie. Wij zien daar dan ook in de bestuursrapportage straks ook weer expliciet verantwoording over terug. Maar daarmee zijn wij er niet. Ondertussen zien wij dat het debat zich verplaatst naar de raad. Meer dan ooit wordt er gedebatteerd door ons als volksvertegenwoordigers over de besluiten die worden genomen. Dat is zoals de D66-fractie dat graag ziet: een krachtige raad en een gemeente die in gesprek is en samenwerkt met inwoners. Voorzitter, dat is een transformatie die nog veel tijd en energie gaat vergen.

 

De beweging naar een duurzame samenleving

Voorzitter, dan hebben we nog een transformatie te gaan: die naar een duurzame samenleving. Niet omdat dit een hobby is, maar omdat het noodzaak is. Fossiele brandstoffen raken op en vervuilen. Mensen gaan eerder dood vanwege de luchtkwaliteit. Afval moet beter worden gescheiden en zelfs worden voorkomen. Deze begroting laat zien wat al langer duidelijk is: het is de gemeente Woerden menens met duurzaamheid. Wij verwelkomen het feit dat er meer geld wordt uitgetrokken om de beweging naar een duurzame samenleving te maken. Wij vragen van het college om Snellerpoort op een moderne, duurzame wijze te ontwikkelen. Waarbij niet een traditionele werkwijze wordt gehanteerd, maar waarbij minimale belasting van de omgeving als uitgangspunt wordt genomen. Dan is je startpunt misschien verkeer, CO2-uitstoot en afvalscheiding, en is de traditionele stedenbouw volgend en niet leidend. Wij horen graag de opvatting van het college hierover.

De inspanningen van het college op afvalscheiding en klimaatneutrale gemeente zijn goed, maar de D66-fractie wil graag aandacht voor twee aspecten: wij willen graag dat het college sneller de slag gaat maken van planvorming naar uitvoering. En erkent dat die twee ook heel goed in elkaar kunnen overlopen in een programma dat Woerden in 2030 klimaatneutraal moet maken. Daarvoor dienen wij een amendement in. Wij vinden het ook van belang dat mensen in onze wijken en dorpen meer groen in hun straat gaan beleven. Dat is goed voor de veiligheid in de wijk, dat is goed voor de gezondheid van onze inwoners, en levert dus allerlei voordelen op. Wij willen graag dat in 2017 de beweging in gang wordt gezet naar meer groen in de wijk. Dat is allemaal niet alleen in het belang van onze inwoners, maar ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze leefomgeving juist voor hen beter achter te laten. En ik roep alle andere partijen op die deze voorstellen nog niet steunen, om die verantwoordelijkheid ook te nemen en samen te werken aan een gezonde en duurzame samenleving. We moeten echt samen in beweging komen!

 

Onderwijs

Voorzitter, de verantwoordelijkheid om te investeren in de toekomst komt bij D66 ook tot uitdrukking als het gaat om onderwijs. Wij hebben in onze gemeente goede scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Met deze scholen moet de gemeente samenwerken om ervoor te zorgen dat onze jongste inwoners hun talenten maximaal kunnen benutten. Dat is van groot belang voor onze samenleving. De Nederlandse als geheel, maar zeker ook de lokale samenleving. De D66-fractie constateert met instemming dat ook in deze begroting stevig wordt geïnvesteerd in onze jeugd. Door scholen te renoveren of nieuwbouw te plegen bijvoorbeeld, door te investeren in het tegengaan van verzuim. Ook hier dus: beweging. Als D66 vinden wij wel dat meer tempo mag worden gemaakt als het gaat om de inzet van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in het PO. Letterlijk dus: beweging. Wij vinden dat in de eerste maanden van 2017 helder moet zijn hoe het college de plannen op dit punt gaat uitvoeren. In de commissievergadering is dat ook toegezegd, maar wij willen dat ook in de begroting terugzien. Vandaar dat wij een amendement daarvoor indienen.

Wij vinden ook dat het college nog meer moet inzetten op de kennismaking van de jeugd met techniek. Ook dat is een maatschappelijke beweging, waarin steeds meer nadruk op techniek komt te liggen. Woerdens TechniekTalent is op dat punt echt een parel, maar zou wat ons betreft nog breder kunnen en moeten worden ingezet. De vraag aan het college is of ze hiermee ook echt aan de slag willen gaan en Woerdens TechniekTalent daarin willen steunen, zodat we ook meer inzetten op de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

 

Sociaal domein

Voorzitter, het is een kleine stap van de jeugd naar het sociaal domein. De decentralisaties zijn een kleine twee jaar geleden van kracht geworden, en we kunnen constateren dat de gemeente Woerden het vooralsnog echt goed lijkt te doen. Daarbij merken wij wel op dat er vooral sprake is geweest van een goede voorbereiding op de decentralisaties, en goede uitvoering van de nieuw verkregen taken, en dat we nog veel ruimte zien om ook echt tot een transformatie te komen. Echt de beweging te maken naar die nieuwe manier van werken. Juist ook hier moeten we de slag maken van oud denken naar nieuw doen, van oude systemen naar nieuwe netwerken. Het investeringsfonds zou dat mogelijk moeten maken, maar heeft tot nu toe nog te weinig opgeleverd. De gemeente zou hier misschien nog wat meer het zetje in de rug kunnen geven van de partijen die echt met die transformatie aan de slag moeten. De D66-fractie heeft in dat kader onderzoek verricht naar de mogelijkheden om jongeren beter te helpen met doorverwijzing naar Jeugd-GGZ. Ons is gebleken dat hier kansen liggen om nieuwe coalities te vormen van zorgaanbieders en overheid, en wel door de inzet van praktijkondersteuners. Als jongeren beter worden geholpen én het levert financieel voordeel op, vinden wij dat dit een pad is dat het college verder moet gaan verkennen met de huisartsen. Wij dienen daartoe een motie in. En laat dit vooral ook een blauwdruk zijn om op voort te borduren met andere partners.

Maar ook de oudere inwoners verdienen onze aandacht. Juist in een vergrijzende samenleving. Stimuleren van bewegen levert gezondheidswinst op en sluit ook aan bij de behoefte van ouderen die juist graag mobieler willen worden of mobiel willen blijven, om invulling aan hun leven te geven. De D66-fractie ziet graag terug in de begroting dat het college daarmee aan de slag gaat.


Conclusie

Voorzitter, ik ga afronden.

Om te beginnen: bij al deze beweging hoort een ding te staan als een huis. En dat is de begroting. En die staat ook als een huis. De gemeente plukt de vruchten van financieel degelijk begroten in de afgelopen jaren. Een steeds rijker gevulde spaarpot die uiteindelijk gebruikt kan en moet worden voor onze inwoners. Het begrotingsvoorstel van het college laat zien dat dat op een verstandige manier gebeurt: niet geld verjubelen, maar inzetten op die onderdelen waar dat nodig is. Onze voorstellen voor moties en amendementen versterken dat: investeren in die veranderende eisen die de samenleving aan ons stelt, investeren in duurzaamheid voor onze jongeren, in onderwijs, in aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, én investeren in de gezondheid van onze inwoners. Voorzitter, wij zijn in beweging, en we gaan de goede kant uit.