Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 oktober 2016

Terugblik begrotingsbehandeling 2017-2020

Afgelopen donderdag 27 oktober vond de behandeling van de Woerdense begroting plaats. Tijdens de algemene beschouwingen geven de fractievoorzitters hun kijk op de begroting en de richting waar Woerden naar toe moet. Wat D66 betreft laat de begroting zien dat de samenleving in beweging is, en dat de gemeente daar in meegaat. Daarmee doelend meerdere onderwerpen.

Duurzaamheid
Woerden maakt stappen om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dit is nodig omdat fossiele brandstoffen opraken en de levensverwachting van mensen lager is dan nodig vanwege slechte luchtkwaliteit. In de begroting wordt budget uitgetrokken om deze beweging te verwezenlijken. Daarnaast riepen we als D66 op om Snellerpoort op een duurzame manier te ontwikkelen, een manier waarbij verkeer, co2-uitstoot en afvalscheiding het startpunt is i.p.v. traditionele stedenbouw. Met 2 aangenomen voorstellen wisten we de duurzame ambities nog wat verder aan te scherpen; de motie ‘Groen in de Wijk’ die oproept de openbare ruimte klaar te maken voor klimaatverandering door meer groen in de wijk te brengen. Dat is flink nodig met de toenemende periodes van droogte en hoosbuien. Daarnaast vonden we een meerderheid voor het naar voren halen van de plannen om tot die klimaatneutrale gemeente te komen.

Onderwijs
Met tevredenheid zagen wij dat in de begroting stevig wordt geïnvesteerd in de jeugd. Onder andere door het renoveren of nieuwbouwen van scholen en het tegengaan van verzuim. Wel vonden wij dat er meer tempo gemaakt mocht worden als het gaat om de vakleerkrachten in het basisonderwijs. Een amendement daarvoor werd aangenomen door de raad. Daarnaast vroegen wij het college van B&W of we ons als Woerden meer konden inzetten op de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. Woerdens TechniekTalent is daarin echt heel goed bezig, maar zou nog breder kunnen worden ingezet. Wij willen graag dat de gemeente dat ondersteunt, en dat werd toegezegd door de wethouder.

Sociaal domein
Woerden lijkt het ect goed te doen als het aankomt op de decentralisaties die 2 jaar geleden zijn ingezet. Er is echter nog genoeg ruimte om de beweging te maken naar de nieuwe manier van werken die beoogd wordt. Daarom dienden wij een motie in om jongeren beter te helpen met doorverwijzing naar Jeugd-GGZ met behulp van praktijkondersteuners. Een meerderheid stemde in met deze motie. Ook vonden we een meerderheid voor een motie die juist de ouderen de aandacht geeft. Door beweging onder ouderen te stimuleren kunnen valongevallen voorkomen worden. De gemeente gaat daar nu mee aan de slag, samen met maatschappelijke partners.

Naast de genoemde voorstellen vonden we ook meerderheid voor ons voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de openingstijden van het stadhuis en de milieustraat beter te laten aansluiten bij de wensen van de inwoners. Hierbij denken we aan vaker in de avond en/of in het weekend. En stemde de raad ermee in om een Excel-bestand beschikbaar te stellen waarmee inwoners kunnen meerekenen en waarin de keuzes die voor een begroting gemaakt moeten worden inzichtelijk worden gemaakt. Dit als laagdrempelige stap naar een burgerbegroting.

Naast onze eigen voorstellen, konden we ook nog instemmen met een groot aantal voorstellen van andere partijen. Zoals het streven naar het verkorten van de wachttijden voor sociale huurwoningen, het aanleggen van zonnepanelen op de geluidwal bij Harmelen, een uitvoeringsprogramma voor bedrijventerrein Middelland, het verwijderen van onnodige verkeersborden en een actieplan tegen voedselverspilling.

Al met al lag er een sluitende begroting waar de D66-fractie trots op is. De eerste begroting voor Woerden sinds het aantreden van D66-wethouder Hans Haring werd dan ook met grote meerderheid aangenomen. Een begroting die laat zien dat Woerden in beweging is. Maar ook de raad is in beweging. Meer dan ooit werd er gedebatteerd op de plaats waar de besluiten worden genomen; de raadszaal. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn veel voorstellen aangenomen met steun van zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen. Dat is zoals D66 het graag ziet: een krachtige raad en een gemeente die samenwerkt met inwoners.

De volledige tekst van fractievoorzitter Heerd Jan Hoogeveen tijdens de algemene beschouwingen is hier te lezen.