Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 februari 2017

Visie op duurzaamheid

Oktober 2014 werd onze motie ‘Duurzaam met een doel’ door de gemeenteraad aangenomen. In deze motie werd uitgesproken dat Woerden in 2030 een klimaatneutrale gemeente wilt zijn. Als middel om dit doel te bereiken wordt in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere stakeholders een langetermijnstrategie gemaakt. Alle partijen kregen de mogelijkheid om hun kijk op duurzaamheid op papier te zetten, zodat dit meegenomen kan worden  in de diverse gesprekken. Lees hier onze inbreng:


De visie van D66 Woerden op duurzaamheid


Houd het doel voor ogen
De gemeenteraad van Woerden heeft besloten dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Woerden moet zijn deel bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Wat D66 betreft moet de gemeente op volle kracht deze doelstellingen blijven nastreven.

CO2-reductie mag wat kosten
Duurzaamheidsdoelstellingen kunnen vaak financieel rendement opleveren. Niet altijd is dat geval. Als maatregelen niet direct financieel rendabel zijn, kan het toch zinvol zijn om te investeren omdat het wel een bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Doe het samen
Gemeente, inwoners en bedrijfsleven werken samen om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Veel doelstellingen zijn te behalen door coalities te sluiten met inwoners en bedrijven. Met overheidsgeld kan privaat geld worden vrijgemaakt. Het instellen van (of aansluiten bij) een klimaatfonds dat op deze manier is opgezet, helpt de duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen.

Wees ambitieus
Kies een of twee aansprekende projecten uit om te laten zien dat we verduurzaming serieus nemen. Het stadhuis klimaatneutraal maken kan niet meer, maar er zijn nog andere mogelijkheden.

Duurzame energie
Fossiele brandstoffen raken op en zijn schadelijk voor het milieu. Wijs schaliegasboringen onder Molenvliet van de hand en zet in op energie uit zon, water en wind: Woerden kan prima energie betrekken van windmolenparken op zee. Woonwijken moeten gasloos worden aangelegd, off-grid en zoveel mogelijk ingericht worden op deelautogebruik.

Duurzame mobiliteit
Zet in op openbaar vervoer en fiets als belangrijkste vervoermiddelen. Leg fietssnelwegen aan nu de elektrische fiets een groter bereik mogelijk maakt. Oplossingen voor verkeersdrukte worden gevonden door hedendaagse slimme technologie in te zetten, in plaats van asfalt te smeren.

Circulaire economie
Woerden zet circulaire economie voorop: afval wordt grondstof, zowel voor particulieren als voor bedrijven. In gemeentelijke aanbestedingen wordt dit gevraagd en gemeenten en ondernemers maken afspraken om hier gezamenlijk in op te trekken.

Duurzaam gebouwd
GroenWest als grootste woningbezitter moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd om bestaande bouw te verduurzamen. Datzelfde geldt voor particuliere woningbezitters. Bijvoorbeeld door milieuvriendelijke bouwleges te introduceren en een loket in te richten waar mensen terecht kunnen met vragen. Bij nieuwbouw hoort nul-op-de-meter de norm te zijn. Ook kantoren worden vergroend.