Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juni 2017

Ontwikkelingen Cattenbroekerplas

De gemeente Woerden en het recreatieschap Stichtse Groenlanden willen de plas Cattenbroek verder ontwikkelen tot een recreatieve hotspot in de regio. Het moet een familieplas worden met een gevarieerd aanbod voor inwoners én recreanten uit de hele regio, 365 dagen per jaar. Er is ruimte voor een groot strand, een horecavoorziening met terras, speelactiviteiten en kleinschalige verblijfsaccommodatie. Om deze exploitatie mogelijk te maken is de gemeente Woerden op zoek gegaan- middels een open inschrijving – naar een ondernemer die een inspirerend, verrassend en passend concept heeft voor het te ontwikkelen ‘recreatie-eiland’ in de plas, waarbij de nieuwe ondernemer het gebied inricht, ontwikkelt, exploiteert en beheert.

Daarbij moet de nieuwe ondernemer rekening houden met de kernwaarden die de gemeente heeft opgesteld voor de ontwikkeling: familieplas, gemoedelijk, veilig, gevarieerd, laagdrempelig, groen, recreatie en sport. Naast deze kernwaarden moet de nieuwe ondernemer zich houden aan de beleidskaders die vastgelegd zijn in het bestemmingplan Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld en zich vergewissen van een aantal randvoorwaarden, zoals toegankelijkheid, parkeren, milieuaspecten maar zeker ook zorgdragen voor draagvlak onder alle omwonenden.

Na een lange procedure van tenminste 1,5 jaar heeft het college gekozen voor het exploitatieplan van de familie Okkerman, die ook de Pretfabriek exploiteert. Het betreft een intentieovereenkomst tussen gemeente en ondernemer. In april jl. werd de raad geïnformeerd over deze nieuwe plannen. Het plan ziet er fraai en ambitieus uit, maar bevat ook knelpunten t.o.v. het nu geldende bestemmingsplan en wijkt ogenschijnlijk af van de eerdere ideeën die wij als raad hadden ten aanzien van de recreatieplas. Het hoofdgebouw (paviljoen) is veel groter opgezet, omdat -zo zegt de ondernemer- de exploitatie rendabel moet zijn.

Wij hebben als D66 fractie daarom een aantal vragen gesteld met betrekking tot de initiële bestemming die wij als raad hebben gehad met de recreatieplas. Waarom kiest een college voor een plan waarbij de exploitatie nu leidend is en wordt er niet gekozen voor een plan waarbij ruimtelijke ordening de insteek is?  Een 2e vraag betrof de zorg die wij hebben over de waarschijnlijke aanpassing van het geldende bestemmingsplan en het risico dat dit zal leiden tot lange ongewenste procedures. Het college gaf aan dat zij de procedures juist heeft gevoerd en geen bezwaren ziet.

Tijdens de informatiebijeenkomst van de nieuwe ondernemer (Okkerman) begin mei jl. bleek opnieuw dat ondanks het enthousiasme dat veel inwoners (omwonenden Snel & Polanen en Waterrijk) hebben voor het nieuwe plan, het ook vele vragen oproept. Positief is dat de ondernemer met de omwonenden in co-creatie gaat werken aan de verdere invulling van de plannen om zo ook draagvlak te genereren. Dat is verstandig, omdat er straks een nieuw bestemmingsplan nodig is, dat getoetst zal worden door de raad en dan vinden wij de inbreng van de omwonenden cruciaal.

Wij hadden uiteindelijk liever gezien, dat de raad zich nog voor de zomer uit zou kunnen spreken over de essentie van het nieuwe plan in het licht van een waarschijnlijke bestemmingsplan wijziging. Hiermee geven we de ondernemer een steuntje in de rug en komen we niet voor verrassingen te staan wanneer we straks in januari 2018 ons formeel moeten uitspreken over een nieuw bestemmingsplan.

De raad vond deze extra zekerstelling niet nodig en laat het over aan de ondernemer. De D66-fractie zal het proces nauwgezet blijven volgen in het belang van een zorgvuldige en efficiënte procesgang. We willen tenslotte allemaal een prachtige en tijdige invulling van onze recreatieplas Cattenbroekerplas voor recreanten, omwonenden en uiteindelijk alle Woerdenaren!