Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 september 2017

Kwaliteitsimpuls voor onderwijs in Woerden

Woerden gaat de komende twee jaar werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Thema’s waar leerlingen en scholen behoefte aan hebben en voor de samenleving van belang zijn worden versterkt.

Om inzicht te krijgen in deze thema’s is een gemeentelijke onderwijsagenda vastgesteld. In het regulier overleg van de stuurgroep LEA (Lokale Educatieve Agenda), waarin o.a. de gemeente en de schoolbesturen in Woerden zitten, is aangegeven welke inzet van de gemeente nodig is. De speerpunten die hieruit voorkomen krijgen de komende twee jaar extra aandacht. Zo zal extra nadruk gelegd worden op onderwerpen als onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijs aan kinderen van nieuwkomers, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid, bewegingsonderwijs en techniekonderwijs.

George Becht, fractievoorzitter van D66 Woerden: “Goed onderwijs in Woerden heeft voor onze fractie prioriteit. Het onderwijs in Woerden staat er in de basis goed voor maar moet zich blijven ontwikkelen. Vanuit het de scholen zelf is nu duidelijk aangegeven welke inzet van de gemeente nodig is om een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs in Woerden te geven. D66 is er erg blij mee dat dit de komende twee jaar nu daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden!”