Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017

Terugblik begrotingsbehandeling

Begin november stond de behandeling van de begroting 2018-2021 op de agenda van de gemeenteraad. Een begroting die voor nagenoeg alle jaren sluitend is, zonder dat Woerdenaren veel meer gaan betalen. Redenen dat de D66 fractie hier tevreden over was.

Nadat in september de ambities voor een duurzame samenleving (n.a.v. onze motie om in 2030 klimaatneutraal te zijn) waren vastgesteld, werd daar in deze begroting het geld voor vrij gemaakt. Een voorstel van het CDA om alleen geld voor het tegengaan van CO2-uitstoot beschikbaar te stellen, en niet voor een circulaire economie, bodemdaling en klimaatbestendigheid, haalde het tot onze tevredenheid niet. Hierdoor is het volledig gevraagde budget voor duurzaamheid beschikbaar in 2018. Dus niet alleen extra aandacht voor CO2, maar ook voor een circulaire economie, bodemdaling, klimaatbeheersing en een gezonde samenleving.

Ook schreven we samen met ChristenUnie/SGP een motie die uiteindelijk moet leiden tot meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen in Woerden. Dit voorstel kon rekenen op een ruime meerderheid in de raad.

Toch waren er accenten in de begroting die volgens de fractie beter konden. Vooral de snelheid van sommige projecten kan hoger. Zo spannen we ons al langer in voor een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt door middel van een technische onderwijsfaciliteit. Een onderzoek hiernaar zou in eerste instantie geheel 2018 bestrijken. Je bent dan echter weer een heel schooljaar verder voor er daadwerkelijk iets gerealiseerd is. Daarom stelden wij voor dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden, zodat het nog invloed heeft op het schooljaar 2018-2019. Hiervoor kregen we een meerderheid in de raad.

Ook voor het versnellen van een onderzoek naar het behouden en vestigen van nieuwe branche- en belangenorganisaties kregen we de handen op elkaar. Vestiging van deze bedrijven in Woerden levert banen op en moet dus snel opgepakt worden. We hebben dit aan het begin van deze bestuursperiode niet voor niets op de agenda gezet.

Tijdens de begrotingbehandeling van vorig jaar dienden wij een voorstel in om valongevallen bij ouderen tegen te gaan. Dit project is opgestart en eind 2018 zouden er concrete activiteiten zichtbaar worden. Dit was voor ons echter niet snel genoeg en dit hebben we voor 2018 weten te versnellen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat samenhang tussen dat wat gemeenten vragen van de cultuursector nogal eens ontbreekt. Ook in de Woerdense begroting 2018-2021 was datgene wat de gemeente vraagt van de lokale cultuursector niet helemaal duidelijk.

Via ons amendement op dit onderwerp zijn de volgende zaken nu geborgd:

  1. Het bepalen van welke bijdrage de cultuursector aan de gemeentelijke doelstellingen van onderwijs en het sociaal domein kan leveren en vice versa en aangeven welke samenhang er is tussen de bijdragen van de cultuursector op de verschillende beleidsonderdelen.
  2. Uitvoering geven aan de afspraken die gemaakt zijn met KUVO over hoe in het curriculum van het cultuuronderwijs ‘het leren onderdeel te zijn van de samenleving’ geïntegreerd wordt.

Binnen het sociaal domein waren wij medeondertekenaar van de motie ‘Participatie en Ferm Werk’. Dit omdat met name voor een groep van vierhonderd langdurig werklozen de re-integratietrajecten van Ferm Werk niet het door de raad gewenste resultaat brengen. Deze motie roept het college daarom op om methodieken buiten Ferm Werk, die effectief en efficiënt zijn om inwoners met behulp van maatwerk te laten participeren of aan het werk te krijgen, duidelijk in kaart te brengen. Dan pas kan de raad het debat over doelstellingen en de rol van de overheid goed voeren in relatie tot de beschikbare middelen en mogelijkheden; hoe willen we in Woerden mensen laten participeren binnen de mogelijkheden die de wet en de middelen ons bieden? Om daarna een weloverwogen besluit te kunnen nemen over mogelijke wijzigingen.

Er is stevig gediscussieerd over de begroting sociaal domein. Voor de D66 fractie werd daarin duidelijk dat het proces rondom de totstandkoming van bepaalde posten (investeringen in de organisatie) niet de schoonheidsprijs verdient. De D66 fractie begreep op dit punt een amendement van CDA en Progressief Woerden. Hierdoor krijgt de raad de informatie die nodig is om op dit punt tot een weloverwogen beslissing te komen. Ook worden hiermee plannen ontwikkeld voor een kwalitatief goed en financieel beheersbaar sociaal domein. Oktober 2016 had de D66 fractie trouwens al een motie ingediend voor meer inzet van POH GGZ (praktijkondersteuning, eerstelijns zorg) waarbij de veronderstelling gerechtvaardigd is dat de inzet van Jeugd GGZ (2e lijn) afneemt.

Op het punt van Inclusie beleid hebben wij de raad duidelijk uit laten spreken het al vastgestelde beleid te handhaven. De routekaart naar een inclusieve samenleving kan onveranderd worden uitgevoerd.

Uit onderzoek bleek dat mantelzorgers slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden om zorg tijdelijk over te dragen. Eén op de vijf mantelzorgers weet niet wat respijtzorg is. Van de mantelzorgers die het wel weten, maakt het grootste deel er geen gebruik van terwijl zij dat wel zouden willen. De gemeente heeft hier een belangrijke taak in om voorlichting te geven en respijtzorg te bevorderen. Wij waren daarom mede-indiener van een amendement om vanuit de gemeente versneld met een communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals te komen en versneld een aanbod respijtzorg te introduceren.

Al met al stemt het behaalde resultaat op de door ons ingebrachte amendementen en de uiteindelijk vastgestelde begroting de D66 fractie tot tevredenheid. Investeren waar nodig, besparen waar het kan. Niet alleen in Den Haag, ook in Woerden hebben we een basis gelegd waarmee de Woerdense samenleving in onze visie vertrouwen kan hebben in de toekomst.