Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 juli 2018

D66 Woerden stelt vragen over drugsbezoeken door politie

D66 Woerden heeft het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over huisbezoeken die de politie aflegt bij vermeende druggebruikers in Oudewater en mogelijk ook in de gemeente Woerden.

Op 25 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om SMS-berichten te sturen aan contactpersonen van opgepakte drugsdealers. Doel van deze actie is om mogelijke gebruikers te informeren over risico’s en hen door te verwijzen naar zorg- en hulpverleners.

Naar nu blijkt gaat de politie verder dan het sturen van SMS-berichten: de contactpersonen worden ook thuis door de politie bezocht. D66 Woerden wil weten of dit ook in de gemeente Woerden gebeurt.

Saskia van Megen, fractievoorzitter van D66 Woerden:  “Het thuis bezoeken van mensen is een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, die wat ons betreft erg ver gaat. Voorlichting via een SMS-bericht is goed, maar het bezoeken van mensen thuis heeft veel meer impact. Hierover is de gemeenteraad niet geïnformeerd en wij vinden het ook niet wenselijk. Op deze manier worden mensen onnodig gecriminaliseerd.”

In 2013 reageerden College en politie al positief op een motie van D66, PW en VVD die vroeg te voorkomen dat mensen onterecht beschuldigd worden en het SMS- of briefcontact te beperken tot feiten en voorlichting. Van Megen: “Kennelijk is dit een terugkerend onderwerp. We willen graag van het College weten of de berichtgeving juist is en wat ze doet om te voorkomen dat mensen onnodig (verder) in de problemen komen, of ze nu wel of niet drugs hebben gebruikt.”

 

Artikel 42 vragen

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel SMS-actie drugsgebruikers (17R.00978). Met dit besluit hebben we onze goedkeuring gegeven aan een SMS-actie waarbij de politie onder bepaalde voorwaarden een bericht verstuurt naar telefoonnummers waarmee opgepakte drugsdealer(s) recent en herhaaldelijk contact hebben gehad. Het doel van deze actie is vooral gericht op het waarschuwen van drugsgebruikers in het kader van de volksgezondheid en het strafbaar handelen. Daarbij wordt de ontvanger verwezen naar de hulpverlenende instanties.

In een artikel op Woerden.TV van 5 juli jl. hebben we gelezen dat de politie ook huisbezoeken aflegt in het verlengde van de SMS-actie. De politie van Oudewater geeft via social media aan met wijkagenten reeds een aantal gebruikers bezocht te hebben. En volgens de verslaggever van Woerden.TV zullen ook in Harmelen drugsgebruikers thuis worden opgezocht.

Het preventieve karakter van de actie dreigt daarmee naar de achtergrond te verdwijnen en dat betreurt de fractie van D66. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de politie om huisbezoeken aan vermeende drugsgebruikers af te leggen in de gemeente Woerden zoals de verslaggever aangeeft in het artikel?
  2. Zo ja, hebben deze huisbezoeken reeds plaatsgevonden? Voert men of gaat men deze operatie uitvoeren als onderdeel van de SMS-actie drugsgebruikers?
  3. Zo nee, zijn er verschillen in aanpak tussen de gemeente Oudewater en Woerden? Het raadsvoorstel beoogde aan te sluiten bij de werkwijze in Montfoort en Oudewater. Was voorafgaand aan de SMS-actie bekend dat deze gemeenten ook huisbezoeken wilden verrichten?
  4. Is het college van mening dat het genomen raadsbesluit voldoende aanleiding en ruimte geeft voor een vervolgactie als deze zonder vooraf de raad hierbij te betrekken? Deelt het college de mening van D66 dat huisbezoeken repressief zijn en het preventieve karakter van de SMS-actie daarmee tekort gedaan wordt?
  5. Voor het afleggen van huisbezoeken heeft de politie adresgegevens nodig. Op welke wijze zijn deze verkregen? Vinden de bezoeken plaats op verzoek van de ontvanger van de SMS, had de dealer deze gegevens in zijn bezit of vraagt men NAW-gegevens op bij telefoonproviders?
  6. Wat is de gehanteerde werkwijze bij de genoemde huisbezoeken? Wordt ervan uitgegaan dat de bezochte persoon drugs gebruikt? Neemt de politie vooraf telefonisch contact op met de persoon in kwestie?
  7. En wat is de consequentie voor eventuele huisgenoten en hun relatie met de vermeende drugsgebruiker? Op welke wijze wordt voorzien in de nazorg, specifiek als er minderjarigen tot het huishouden behoren?

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting.

Namens de fractie van D66 Woerden,

Saskia van Megen