Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 mei 2019

Woerdense Maatschappelijke Agenda “doet iedereen mee”

Het college heeft in maart haar ‘maatschappelijke agenda’ aan de raad voorgelegd. Een belangrijk document omdat dit voor de komende jaren richting geeft aan een van de belangrijkste pijlers van hoe wij als  inwoners samen leven  in Woerden, ook wel genoemd ‘het Sociaal Domein’. Deze beleidsagenda steunt op de waarden die onder het coalitieakkoord liggen, een breed participatieproces en op feiten vanuit onderzoeken en enquêtes onder inwoners, vastgelegd in de Staat van Woerden.

De D66 fractie is blij met dit richtinggevend kader. Wij vinden het een mooie basis voor het behoud van het goede van onze Woerdense samenleving en tegelijk te werken aan een versterking daarvan. We herkennen de inhoudelijke richting die spreekt uit dit kader. Het sluit prima aan op de richtingwijzers van D66: “vertrouw op de eigen kracht van mensen”, “mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig”, “we treden elkaar tegemoet met respect en mededogen” en “we sluiten niemand uit”.

Iedereen kan meedoen, heeft zelf regie en doet zoveel mogelijk op eigen kracht

In de visie en beleidsuitgangspunten van deze “maatschappelijke agenda” staat de inwoner centraal. De vragen en behoeften van de individuele inwoner zijn leidend. Leefwereld is belangrijker dan de systeemwereld van wettelijke regelingen, processen en budgetten. Iedereen kan meedoen, heeft zelf de regie en doet zoveel mogelijk op eigen kracht. Heeft iemand extra ondersteuning nodig dan helpt de gemeente. De gemeente blijft het eerste aanspreekpunt, zodat mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd zullen worden. We volgen of dit beleid past bij wat we beogen en volgen dat aan de hand van de ontwikkeling van feiten maar zeker ook op basis van de verhalen van onze inwoners.  En dit alles op een wijze dat ook financieel verantwoord is.

De maatschappelijke agenda is uitgebreid met de raad besproken. Raadsbreed was er veel steun voor de gekozen richting. Met verdiepende sessies zullen we in het vervolg als raad betrokken worden bij de wijze waarop deze vastgestelde richting zijn uitwerking zal krijgen in de dagelijkse praktijk.

Op basis van deze agenda, en de afspraken over het vervolg, hebben wij er vertrouwen in dat in de uitvoering van deze agenda het college onze samenleving voor ieder in Woerden nog mooier maakt.