Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2019

Algemene beschouwingen 2019 bij begroting 2020

Birgitte van Hoesel

Hieronder tref je de tekst die door Birgitte van Hoesel is uitgesproken bij de algemene beschouwingen op 31 oktober 2019:

 

Voorzitter,

Amerika onder Trump is een ander Amerika dan onder Obama, de invloed van China in ons dagelijks leven neemt toe. Er komen barstjes of barsten in ons Europa. Het evenwicht in de wereldorde lijkt te veranderen. En wat is de betekenis daarvan voor onze plek in de wereld orde, en voor onze relatieve autonomie?

Over de toekomst van onze aardbol en over verworvenheden van onze generatie maken we ons in toenemende mate ongerust. Maar ook over de vergrijzing, het personeelstekort in onderwijs en zorg, ons pensioenstelsel, de stikstofproblematiek etc. Mensen gaan weer de straat op, weer demonstreren om hun gelijk te halen. Is dat democratie? Is dat hoe we in het vervolg keuzes maken?

Het gaat om ingewikkelde vraagstukken waar algemeen belang kan botsen met persoonlijk belang. Waar vandaag problemen zijn, maar waar we onze ogen niet willen sluiten voor morgen en overmorgen. Waar we ook willen denken aan de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Vraagstukken waar wetenschappelijke feiten en overtuigingen elkaar ontmoeten of tegenkomen. En dat vraagt weloverwogen besluiten.

Maar laat ik dichter bij huis blijven. Het gaat eigenlijk heel goed in Nederland en ook met ons in Woerden. En dat willen we koesteren en op onze schaal, met onze cirkel van invloed, beschermen. En dat heeft het college (en wij als raad) de afgelopen anderhalf jaar goed gedaan. D66 vindt dat we met elkaar een goede koers hebben gekozen en dat er heel concreet stappen zijn gezet en resultaten zijn behaald.

Waar is onze fractie blij mee?

Wonen is een belangrijke basisvoorwaarde voor het welbevinden van onze inwoners. Op dat gebied zijn concrete stappen gezet om onze ambitie van 200- 300 woningen per jaar te realiseren. Met individuele projecten en met o.a. de structuurvisies Middelland en Snellerpoort.
We zijn blij met de maatschappelijke agenda waarin de ambitie van het coalitie akkoord vertaald is naar de goede uitgangpunten en principes voor beleid om onze sociale verantwoordelijkheid goed in te vullen. We zetten steeds meer de leefwereld boven de systeemwereld en we zetten de inwoner en zijn of haar vraag voorop. We werken in wijken en dorpen, we richten casemanagement in en in Woerden doet Iedereen ertoe. En tot slot hebben we gericht aandacht voor de individuen in de samenleving die ondersteuning nodig hebben. Met de informatiebijeenkomsten zien wij hoe uitvoering wordt gegeven aan het beleid. En in onze samenleving zien wij daar ook steeds meer de effecten van. Ook onze partners in het sociaal middenveld zijn positief over de samenwerking.
Met de energietransitie hebben we goede stappen gezet met het vaststellen van onze gemeentelijke warmtevisie en grootschalige energieopwekking en de aansluiting bij de RES  U16.

De fractie van D66 ziet dat beleid tot stand komt in samenspraak met inwoners en ondernemers. We zien dat bij verkeer, woningbouw en bij de totstandkoming van de maatschappelijke agenda. Recent zagen we het bij het Horeca beleid, en de lokale economische agenda. Beleid dat in goede samenspraak met de samenleving tot stand is gekomen. En wij zien uit naar het voorstel voor Binnenstad Vestingstad en het Cultuurmanifest, dat met alle betrokkenen, dus ook betrokkenen buiten de C5 wordt gevormd. De samenleving voelt zich gehoord en betrokken. We doen het samen met de samenleving, een belangrijke waarde voor D66. Omdat we ook ruimte willen bieden voor initiatieven uit de samenleving, met name in het proces van de begroting, hebben wij een motie ingediend voor een Woerdense Motiemarkt. Een bijeenkomst waar ideeën uit de samenleving (inwoners, ondernemers en verenigingen) onder de aandacht gebracht kunnen worden van raadsleden, die vervolgens dat idee kunnen adopteren en kunnen omzetten in een motie.

Wij vinden gezonde financiën nu en in de toekomst belangrijk, en daar is aan gewerkt.

We zien meer duidelijkheid in de financiële beheersing en ook in financieel bewustzijn zien wij een positieve ontwikkeling. En dit alles vindt zijn weerslag in deze begroting. Een begroting die wij overigens beschouwen als een goede tussenstap om in het voorjaar het goede gesprek te voeren over de toekomst. Een gesprek over ons toekomstig beleid, een beleid waar onze identiteit en onze positie in de regio bepalend is voor de keuzes die we maken. En vanzelfsprekend binnen de randvoorwaarde van een gezonde financiële situatie, nu en in de toekomst. Waarbij er nu ook helder is wat gezond is, want dat hebben we dit gedefinieerd op basis van het advies van Deloitte.

Onze toekomst

We hebben in een periode van relatieve luxe geleefd. Zoals ik al in mijn inleiding zei: “het gaat goed met ons in Woerden”. We hebben de laatste jaren veel ambities gerealiseerd en de participatie van inwoners in de samenleving is groot.

Echter, zoals de begroting laat zien is het nodig om nu essentiële keuzes te maken voor de toekomst in Woerden en in de regio. Onze mooie samenleving in het Groene Hart staat niet op zichzelf. Wij zijn sterk verbonden met de regio waar besluiten genomen worden die ons raken. Wij willen dat bij die besluiten rekening wordt gehouden met dat wat de Woerdense Samenleving verbindt en belangrijk vindt. Wij willen mede richting geven aan die besluiten. En dat betekent dat wij moeten prioriteren en dus keuzes moeten maken. Want één ding is zeker: er zijn in regionaal verband tegengestelde belangen en daarmee krijgt ieder (en dus ook Woerden) niet alles wat je wilt. Onze fractie verwacht dat de formulering van onze Identiteit daarvoor noodzakelijk is. Daarmee krijgen we de belangen van Woerden helder. En helderheid over waar je voor staat is cruciaal als je er in een stevig krachtenveld samen uit moet komen.

Zoals in deze begroting is aangegeven moeten we in de komende maanden ook strategische keuzes maken omdat blijkt dat onze ambities groter zijn dan ons financiële armslag. Onze fractie vindt het zeer belangrijk dat deze strategische heroriëntatie verbonden wordt aan de (door mij al eerder genoemde) Identiteit van Woerden. Sterker nog: wij vinden dat de keuzes in de strategische heroriëntatie pas gemaakt kunnen worden als de Identiteit van Woerden helder is. De Identiteit en Woerdense Waarden bieden het kader waar we op kunnen terugvallen als we keuzes moeten maken. Zowel voor de exploitatiedoelen als voor de investeringen. Op die wijze ontstaat een samenhangend beleid dat voor inwoners herkenbaar is, voorspelbaar is. En ook al ben je het niet met alles eens, het geeft duidelijkheid wat belangrijk is voor een geloofwaardige lokale overheid.

Wij als D66 staan voor een krachtige, goed geoliede samenleving met een sociaal gezicht, met als fundament goed onderwijs, goed armoedebeleid en een betrouwbare lokale overheid. Voor ons betekent een krachtige samenleving dat wij er zijn voor al onze inwoners, nu en in de toekomst. Dat wij voor ieder mogelijkheden bieden om zich te verbinden met deze samenleving en met elkaar. Groen en duurzaam hoort daarbij. Dat zijn voor ons belangrijke waarden waarvan wij weten dat dat ook de kracht van Woerden is en wat onze inwoners waarderen.

Wij zien cultuur en een levendige binnenstad als smeerolie voor die krachtige samenleving. Cultuur verbindt immers en vaak hoeft dat niet veel te kosten. We zien dan ook uit naar het Cultuur-Manifest, waar vast ook de relatie met Onderwijs gelegd wordt. Cultuur stimuleert ook creativiteit. Dat scherpt onze geest geeft jongeren een belangrijke vaardigheid voor het latere leven. De Techno-hub, de verbinding tussen economie en onderwijs is de Techno-hub een mooi voorbeeld van de kracht van onze Woerdense samenleving. Onderwijs is voor ons een van de fundamenten voor de toekomst.

Een goed opgezette en levendige Binnenstad biedt plaats voor ontmoeting en is daarmee een randvoorwaarde voor een krachtige samenleving. Met o.a. het onderzoek naar de herinrichting van Wagenstraat, kunnen we (CITAAT voorzitter van het Stadshart) “het is het laatste wratje in het centrum” wegbranden. Met dit project pakt de gemeente de regie om te onderzoeken welke scenario’s er zijn om partijen bij elkaar te brengen om deze herinrichting ook financieel haalbaar te maken. Een spannend vraagstuk waar creativiteit en ‘omdenken’ goed bij kan helpen om buiten de gebaande paden oplossingen te vinden.

De resultaten van de onderzoeken van de schuifruimte voor bedrijfsgebouwen zullen komende periode jaar beschikbaar komen. We gaan een keuze maken waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. De energietransitie komt komend jaar in een fase van uitwerking van concrete ideeën en een afwegingskader om de ideeën te wegen. Beide onderwerpen worden concreter. En als zaken concreet worden dan wordt het spannend. Omdat er verschillende belangen zijn zal niet iedereen tevreden gesteld kunnen worden. En onze fractie hecht er daarom aan dat ook deze keuzes kunnen steunen op onze geconcretiseerde Woerdense Identiteit.

Voorzitter, ik ga afronden.

Ik sprak in het begin over de verandering in het evenwicht in de wereldorde en over de fundamentele vraagstukken waar onze maatschappij voor staat, waar afweging van individuele en algemene belangen cruciaal is om te komen tot een goed besluit. Zorgvuldige afweging van belangen, dat is waar wij in Woerden ook voor staan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met het concretiseren van onze Identiteit in de Woerdense Waarden wij een goed kader krijgen voor een samenhangende strategische heroriëntatie op weg naar een gezonde en vooral ook mooie toekomst voor een groen, duurzaam Woerden met een sociaal gezicht.