Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 oktober 2020

Brug Woerden West

Op 15 oktober in de raadsvergadering heeft onze fractievoorzitter Saskia van Altena een helder  toelichting gegeven over de brug in Woerden West en over de moties:

Alle fracties erkennen dat het van belang is om de discussie over de Westelijke Randweg af te ronden. In februari 2017 hebben we raadsbreed onze handtekening gezet onder het bestuursakkoord waar deze zin in staat. Wij gaan vanavond een grote stap in die richting zetten.

D66 heeft het voorliggend voorstel afgezet tegen onze uitgangspunten en de door de raad vastgestelde Verkeersvisie 2030. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de terugkoppeling eind juni van de deelnemers aan het uitgebreide participatietraject. De locatie van de brug staat sindsdien wat ons betreft eigenlijk niet meer ter discussie.

De grote vraag is of wij de voordelen van deze Rembrandtbrug vinden opwegen tegen de aanzienlijk hoge investering die daarmee gepaard gaat en alle financiële gevolgen daaraan verbonden. Het antwoord daarop is: “ja”. Omdat deze brug niet alleen de doorstroming bevordert, maar vooral ook de verkeersveiligheid, leefbaarheid en maakbaarheid van Woerden West.

Allereerst de verkeersveiligheid. Met een extra brug kunnen de verschillende deelnemers aan het verkeer beter gescheiden worden met vrij liggende fiets- en voetpaden. Ook wordt het verkeer op de huidige drukke en onoverzichtelijke verkeersknelpunten verspreid.

Ook de leefbaarheid in het gebied zal verbeteren. Minder stilstaand en optrekkend verkeer zal leiden tot minder luchtvervuiling. Het gebruik van de fiets zal aantrekkelijker worden met vrij liggende fietspaden en snelfietsroutes richting station en andere gemeentes. En misschien wel het belangrijkste: hulpdiensten kunnen hun bestemming sneller bereiken tijdens spitsuren.
Als elke seconde telt, kan dit van groot belang zijn.

Als laatste voorzitter, de maakbaarheid van de omgeving. Het aanleggen van deze brug zorgt voor een betere bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied. Daardoor creëren we extra kansen voor binnenstedelijke ontwikkeling. Met de wetenschap dat dit gebied richting 2030 verkeerstechnisch dichtslibt, zal de keuze voor inwoners en bedrijven om te blijven of zich te vestigen immers niet snel op Woerden West vallen. Met de Rembrandtbrug krijgt dit gebied een positieve impuls, waar sowieso de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht reeds belangstelling voor heeft getoond. En meer dan dat, zij tonen zich bereid om te investeren in dit project. Ook zijn er waarschijnlijk subsidies van de Rijksoverheid en Provincie beschikbaar.

Het geschatte prijskaartje lijkt ondanks deze bereidheid toch echt een hele flinke factuur geworden, met als gevolg structurele kosten van € 1,1 miljoen per jaar in de begroting. D66 heeft hiermee erg geworsteld, want met dit geld kunnen we ook een heleboel andere dingen doen. Maar het alternatief – niets doen – zorgt volgens de berekeningen voor een toekomstig verkeersinfarct. Het vergt moed van ons als raad om dit bedrag vrij te maken en te houden voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en maakbaarheid van Woerden West.

Zoals ik al eerder vanavond de voorzitter van de Adviesgroep citeerde

Over een jaar kan de wereld er anders uitzien, maar dat is al jaren zo. Raad: neem een besluit.

De aanleg van een totale Westelijke Randweg heeft nooit onze voorkeur gehad. D66 is blij dat het gebied achter Molenvliet groen blijft en er toch een zeer effectieve oplossing gevonden is. Laten we inwoners en ondernemers de duidelijkheid te geven waar ze al zoveel jaar op wachten.

Tot zover mijn betoog voorzitter. Kort nog een reactie op de moties en amendementen waar onze naam niet onder staat:

Wij denken dat een extra oever verbinding noodzakelijk is, maar de westelijke randweg is zoals gezegd voor ons een brug te ver. Het amendement ‘Brug Woerden West in de toekomst eventueel mogelijk maken’ zullen we dus niet steunen.

De moties ‘Woerden Thuiswerkgemeente’ en ‘Maatregelen Hollandbaan’ steunen we inhoudelijk, maar lijken ons beiden overbodig. Als toezeggingen en in gang gezette maatregelen niet afdoende zijn, dan blijven we als raad moties indienen. D66 pleit ervoor dat dat niet nodig hoeft te zijn. We roepen de wethouders nu en in de toekomst heldere en krachtige toezeggingen te doen en geen ‘steuntjes in de rug’ als deze nodig te hebben.

De motie van de VVD over het verzachten effecten vinden we te laat, dit onderwerp hoorde bij de discussie over de strategische heroriëntatie thuis. We vinden het lastig om de impact op de organisatie van deze motie te overzien. Misschien dat de wethouder dat kan uitleggen. Anders is er nog de aankomende  begrotingsbehandeling waar dit onderwerp ook op de agenda gezet kan worden.