Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Duurzaamheids motie door de raad aangenomen

Motie – Onderzoek potentie zon op dak

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020,  gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024,

 Constaterende dat:

 1. Woerden onderdeel uitmaakt van de RES-regio U16;
 2. Er namens deze regio een concept-bod is gedaan voor de opwek van 1,8 TWh
 3. Er daarbij ingezet wordt op de realisatie van zon op 15% van het totale dakoppervlak (zijnde 50% van de globale potentie van 30%).
 4. De raad op 26 september 2019 de motie ‘50% lokaaleigenaarschap’ heeft aangenomen.

 Overwegende dat:

 1. Van Gemeente Woerden verwacht wordt een bijdrage te leveren aan het definitieve bod van de RES-regio;
 2. Voor deze Woerdense bijdrage samen met inwoners een afwegingskader gemaakt wordt;
 3. Collectieven van huishoudens via zon op het dak ook kunnen bijdragen aan dit regionale bod;
 4. Tegen grootschalige projecten met zonnepanelen op daken weinig weerstand zal zijn;
 5. Woerden haar eigen potentie van het totale dakoppervlak dat geschikt is voor grootschalig zon op dak niet in kaart heeft.

 Verzoekt het college:

 1. Een onderzoek uit te voeren naar de Woerdense potentie (in m2 en MWh) voor grootschalige zonne-energieprojecten op daken;
 2. Hierbij ook te kijken naar het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen en zonnepanelen op daken van woningen;
 3. De uitkomsten van dit onderzoek aan de raad te rapporteren middels een RIB en mee te nemen in het op te stellen afwegingskader;
 4. Bij de uitvoer en organisatie van dit soort projecten lokaal eigenaarschap te stimuleren, bijvoorbeeld door het betrekken van energiecoöperaties.