Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2020

Beschouwing D66 bij Programmabegroting 2021- 2024

D66 is er voor iedereen, positief, kansrijk en duurzaam.

Afgelopen jaar hebben we het samenhangend waardenkader vastgesteld. De waarden die Woerden karakteriseren en dragen, en ook richting geven. De keuzes in deze begroting, net als eerder in de strategische heroriëntatie, sluiten goed aan op deze waarden. Daarmee is er een goed samenhangend geheel wat richting geeft aan onze keuzes voor de toekomst en dat stemt ons hoopvol. Wel vindt onze fractie dat we op een aantal onderwerpen wat meer daadkrachtiger mogen handelen.

Landschap van het Groene Hart, duurzaam en toekomstbestendig,

Wij willen dat we als gemeente ambitieus blijven op duurzaam en toekomstbestendig. Niet omdat dit een hobby van D66 is, maar omdat dit een noodzaak is. D66 wil een Woerden waar het ook in de toekomst voor onze kinderen aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Wij willen uitstralen naar onze inwoners dat we als gemeente onze toekomst serieus nemen door nu daadwerkelijk stappen te zetten. Daadkrachtig, met aandacht voor het landschappelijke karakter van Woerden. Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak bij onze inwoners, dat is de toets die we daarbij gebruiken. Vooral bij ‘betaalbaar’ ligt er een grote verantwoordelijkheid bij het rijk.

We weten dat zonneweides en vooral windmolens bij het vormgeven van de energietransitie op het minste draagvlak kunnen rekenen. D66 wil niet denken in belemmeringen, zoals sommige partijen doen[1] als zij zonder alternatieven te noemen zich actief tegen windmolens richten. Wij denken in haalbare oplossingen en het optimaal benutten van het enige reële alternatief. Daarom dienen wij een motie in om de potentie te onderzoeken van ‘zon op dak’, en eventueel zonnecellen boven parkeerplaatsen. Wij denken dat de potentie hiervan namelijk veel hoger is dan de weinig ambitieuze 15% van de regio. Met deze nieuwe informatie kunnen we een betere afweging maken over de Woerdense bijdrage aan de energietransitie. En volgen we het inrichtingsprincipe van meervoudig ruimtegebruik dat we van harte ondersteunen.

Ook wil D66 daadkrachtig aan de slag met de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Met de sportzalen hebben we aangetoond dat het kan. Het bleek zelfs minder te kosten dan begroot. De brandweerkazernes komen eraan, dat is een begin. Maar wij willen graag meer zien. Daarom dagen we het college uit om voor nog 2 panden een business case te maken om zo het eigen vastgoed energie neutraler te maken. We bedoelen dan niet de schoolgebouwen, waar we al voortgang zien. En waar we heel blij mee zijn.

Sociaal en ondernemend

De sociale kracht van inwoners in Woerden is sterk. De vraag van de inwoner centraal stellen, vroegtijdige signalering, preventie, laagdrempelige voorzieningen, waar nodig kwalitatief goede ondersteuning en daarbij grip op financiën. Dit zijn de richtingen voor het Sociaal Domein vanuit de maatschappelijke agenda.

De afspraken die de gemeente maakt met zorgaanbieders zijn zeer relevant voor inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Daarnaast zijn deze afspraken ook van belang om als gemeente grip te hebben op de uitgaven, zodat we ook onze andere doelen voor inwoners kunnen realiseren. De afspraken met zorgaanbieders worden in 2021 herzien. In onze motie vragen wij het college ons meer duidelijkheid te geven over de na te streven doelen bij de nieuwe contractafspraken, zodat wij onze verantwoordelijkheid als raad op dit onderwerp kunnen invullen.

D66 hecht veel belang aan de betekenis van de gesubsidieerde ze organisaties die inwoners ondersteunen en waar de menselijke maat zichtbaar wordt door de inzet van vele vrijwilligers. Om het belang te onderstrepen dienen wij de motie in waarin wij vragen het toetsingskader voor de subsidieverstrekking aan deze organisaties te kunnen vaststellen.

 

Wonen

De vitaliteit van onze gemeente en onze positie in de regio is gebaat met goede woonruimte. Wij willen voldoende en passende woningen voor iedereen.

We zijn dan ook blij te zien dat er voortgang is op het bouwen van woningen. Zowel in onze kernen als in Woerden geven we daarmee invulling aan onze woonvisie.

 

Hoogwaardige voorzieningen en centrum voor de regio.

Woerden staat midden in het Groene Hart, en maakt onderdeel uit van de regio Utrecht. We willen de kansen pakken die de regionale samenwerking ons biedt. Daarom zijn we blij met de toezegging van de wethouder dat we komend jaar gaan kijken hoe we de kennis uit de regionale samenwerkingsverbanden voor onze lokale keuzes kunnen gebruiken.

 

Vitale en veerkrachtige kernen en wijken.

D66 vindt het belangrijk dat inwoners zich in Woerden thuis voelen. Cultuur is een belangrijke pijler onder onze samenleving en nodigt uit om mee te doen. Op dit moment heeft deze sector het zwaar en is het noodzakelijk dat de gemeente de organisaties en verenigingen helpt bij de uitdaging van deze tijd. De ontwikkelagenda van het cultuurmanifest en de cultuurmakelaarsfunctie gaan daarbij helpen. Wij hopen oprecht dat wij volgend jaar weer trots kunnen zijn op ons ‘bruisend Woerden”.

Voorzitter,

het effect van het Corona-virus vraagt veel van ons allen. Niets lijkt meer vanzelfsprekend.  Wij geloven in mensen, een samenleving waar mensen in verbinding met elkaar leven, met empathie en begrip voor elkaar. Ook in deze crisis tijd.

D66 is er voor iedereen. Hoopvol en daadkrachtig.