Steun ons en help Nederland vooruit

Feiten

 • Minder dan een derde van al het verkeer in Woerden is doorgaand verkeer. Deze voertuigen komen van buiten Woerden, rijden door onze gemeente heen en hebben een bestemming buiten Woerden.

 • Het aandeel doorgaand verkeer zal niet toe- of afnemen bij de aanleg van een van de varianten voor een Westelijke Randweg.

 • Alleen verkeer uit Molenvliet heeft met een Westelijke Randweg een merkbare snellere route richting het Westen. De reistijdwinst voor automobilisten die de A12 op willen rijden zal een paar seconden tot maximaal 3 minuten bedragen

 • De korte varianten van de Westelijke Randweg (zie onder) lossen niets op aan de huidige knelpunten. De lange varianten (Westelijke Randweg van Rietveld aansluitend op de Zuidelijke Randweg) doen dit in beperkte mate. Er is niet of nauwelijks sprake van toe- of afname van het aantal knelpunten in heel Woerden.

 • Met de maatregelen die nu al in uitvoering (Zuidelijke Randweg) of in voorbereiding zijn (aanpassingen kruispunten Woerden-West), komt het knelpunt Hoge Rijndijk - Boerendijk te vervallen.

 • Al 30 jaar discussieert de gemeenteraad over de aanleg van een Westelijke Randweg. In die periode zijn onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgesteld. Toen in 2012 om financiële redenen het besluit is genomen om de Westelijke Randweg uit de begroting te schrappen, is op initiatief van D66 onderzocht wat we wel kunnen doen om de verkeerssituatie te verbeteren.

  De verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) zijn namelijk zwaar verouderd en niet flexibel in te stellen. De openbare ruimte is minimaal onderhouden: alleen de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden zijn verricht aan het wegdek, de bestrating en het groen. In 2015 is het besluit genomen om eindelijk iets te gaan doen. De voorbereidingen zijn in volle gang, het is helaas niet gelukt om nu (voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018) al merkbaar resultaat te hebben.

 • De luchtkwaliteit in Woerden-West zal niet verbeteren of verslechteren bij aanleg van een van de varianten.

 • D66 wil graag dat er uitvoering gegeven wordt aan de Verkeersvisie 2030 van de gemeente Woerden. Daar heeft de gemeenteraad ook opdracht toe gegeven: alle politieke partijen willen dat de visie wordt uitgewerkt in een strategiedocument/actieplan.

  De makers van de Verkeersvisie (inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en hulpdiensten) hebben tijdens de presentatie duidelijk aangegeven dat we het stuk als één geheel moeten zien en dus geen losse onderdelen eruit kunnen plukken. Alleen op die manier komen we tot de beste oplossingen voor de verkeersknelpunten in de gemeente Woerden.

 • Iedere inwoner van onze gemeente heeft recht op een gezonde, groene en veilige leefomgeving. D66 wil de verkeersknelpunten in Woerden aanpakken, maar niet tegen elke prijs. Wij willen uitvoering geven aan de Verkeersvisie 2030 en streven daarbij naar oplossingen waar heel Woerden iets aan heeft.

 • Kosten voor alle varianten (Gildenbrug, korte variant en gehele randweg) liggen tussen de €9,5 en €33,5 miljoen. Voor de gehele Westelijke Randweg moet in het goedkoopste geval €29,5 miljoen geïnvesteerd worden.

  Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met eventuele maatregelen aan bestaande wegen.

  Met €12 miljoen heb je dus alleen genoeg voor een brug, niet voor een weg.

 • Om alles (wegen, bomen, speeltuin e.d.) in heel Woerden te kunnen onderhouden zoals we willen, komen we ongeveer €6 miljoen per jaar te kort. Het onderhouden van de Westelijke Randweg kost (afhankelijk van de gekozen variant) tussen de €150.000 en €350.000 per jaar.

 • Een investering van €10 miljoen (ongeveer het bedrag voor alleen de Gildebrug, de goedkoopste variant) met een afschrijvingstermijn van 40 jaar (gebruikelijke termijn voor dit soort wegen) resulteert in een bedrag van €250.000 per jaar aan afschrijving. Daar moeten dan de rentelasten van 3% nog bij worden opgeteld.

  De totale kosten voor de goedkoopste variant (alleen een Gildenbrug) komen daarmee de eerste jaren op minimaal rond de €700.000 (€250.000 aan afschrijvingen,
  €150.000 aan onderhoudskosten €300.000 rente)

 • De provincie heeft enkele jaren geleden al haar financiële steun aan de randweg ingetrokken. Dat is tijdens een vergadering van 19 februari jongstleden nogmaal bekrachtigd. De provincie betaalt niet mee aan een Westelijke Randweg.

 • Voor de maatregelen die nu al gepland zijn, is €4,2 miljoen gereserveerd. Bij lange na dus niet de €12 miljoen die door sommigen genoemd wordt.

 • Voor het verdiept aanleggen van de Westelijke Randweg is nog eens minimaal €14 miljoen nodig.

 • Dat is zeker niet waar. Heeft u zelf nog een feit of fabel? Mail ons dan op info@d66woerden.nl

De onderzochte varianten

In het onderzoek zijn 7 verschillende varianten van de Randweg opgenomen. 3 daarvan zij korte varianten; 1 gaat uit van alleen een brug, aansluitend op de bestaande weg, en bij 2 wordt ook een noordelijk deel van de Westelijke Randweg aangelegd. Als ook het zuidelijke deel van de randweg wordt aangelegd na één van deze varianten, dan spreken we van een lange variant. Deze 6 varianten zijn vernoemd naar de locatie van de brug. De 7e variant gaat uit van een weg ten oosten van Nieuwerbrug. Bekijk hier de (globale) tekeningen.

Wat vinden wij?

Met dit onderzoek is beoogd een einde te maken aan de jarenlange discussie over de noodzaak van een Westelijke Randweg. Alle politieke partijen hebben aangegeven welke aspecten ze onderzocht willen hebben. Het is een veelomvattend onderzoek geworden en er zijn veel onderwerpen meegenomen: de huidige verkeersknelpunten, de kosten, geluidseffecten, gevolgen voor de luchtkwaliteit, eerder uitgevoerde onderzoeken en de verschillende trajecten (varianten genoemd).

Zoals met de Verkeersvisie 2030 duidelijk is gemaakt, verwachten inwoners, ondernemers en belangenverenigingen dat de politiek zich op heel Woerden richt en op zoek gaat naar de beste oplossingen als een totaalpakket voor onze gemeente. De aanleg van een Westelijke Randweg is erg duur en het effect ervan blijkt beperkt. We zijn blij dat alle politieke partijen nu over dezelfde feiten kunnen praten. Deze zijn getoetst door een onafhankelijke commissie van experts, dus we kunnen er waarde aan hechten. Wij gebruiken ze in ieder geval om onze afweging te maken.

Het onderzoek is nog niet geheel afgerond, dus wij wachten geduldig de laatste resultaten en het advies af. Vooralsnog zijn wij niet overtuigd van de noodzaak. Als het aan D66 ligt komt er na ruim 30 jaar een einde aan de discussie. Onder die afspraak hebben alle partijen in het bestuursakkoord van februari 2017 hun handtekening gezet en daar houden wij ze aan.

Heeft u zelf een feit of fabel? Mail ons dan op info@d66woerden.nl.