Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De gemeente staat naast je, niét tegenover je!

Inspraak en brede betrokkenheid vinden wij belangrijk. Bij burgerparticipatietrajecten zal de gemeente voortaan vooraf duidelijk aangeven wat de kaders zijn, ook financieel, zodat daar achteraf minder verwarring en onvrede over kan ontstaan. Waar burgers plannen hebben, ondersteunt de gemeente bij het realiseren daarvan. Zodra blijkt dat een plan niet uitgevoerd kan worden, communiceert de gemeente daar proactief, duidelijk en spoedig over. Het verbeteren van de communicatie met inwoners en ondernemers wordt een speerpunt voor het nieuwe college.

verdieping:
De gemeente betrekt vaak al inwoners zoveel mogelijk bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten. Desondanks leidt dat regelmatig tot verwarring en ontevredenheid. We denken dat het goed is als vooraf duidelijk(er) is vastgelegd wat de inhoudelijke en financiële kaders zijn van de inspraak, zodat er achteraf geen teleurstellingen ontstaan. De gemeente staat in beginsel positief tegenover burgerinitiatieven. Het is belangrijk dat ingediende plannen snel worden beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Na een dergelijke toets wordt aan de indiener kenbaar gemaakt of het plan doorgang kan vinden en zo ja wat daarvoor benodigd is. Nee is ook een antwoord, heldere en spoedige communicatie is belangrijk. Nog altijd gaat het regelmatig mis in het proces rondom de communicatie. Met een college dat (politiek) verantwoordelijk is voor verbetering van het proces en de kwaliteit, onderstrepen wij het belang een goede brug te slaan tussen de gemeente en haar inwoners.

De gemeente staat naast je, niét tegenover je!