Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Hart en ziel voor klimaat!

De komende jaren zijn cruciaal voor ons klimaat en er is niet één oplossing voor de problematiek. D66 blijft zich met hart en ziel voor duurzaamheid inzetten. De gemeente geeft het goede voorbeeld door de eigen organisatie (in ieder geval alle gebouwen en het gehele wagenpark) volledig klimaatneutraal te maken en beweegt anderen door middel van kennisdeling en subsidies hetzelfde te doen. Renovaties en nieuwbouw van scholen waar de gemeente aan bijdraagt, worden klimaatneutraal gerealiseerd. Op zoveel mogelijk plekken wekken we zonne-energie op, waarbij we verder kijken dan daken. De energietransitie pakken we regionaal op, maar als Woerden nemen we daarin voortrekkersrol. We laten ambitie zien door voorop te lopen bij invulling van landelijke en provinciale doelstellingen. Hiervoor is het onvermijdelijk dat er zonneweides én windturbines in de gemeente geplaatst worden. De voorkeur voor plaatsing daarvan gaat uit naar de polder Reijerscop. Uiteraard met zo min mogelijk hinder voor omwonenden, óók voor inwoners van buurgemeenten.

Voordelen energieopwekking naar inwoners!
Lokaal eigenaarschap vinden we belangrijk om tegenover lasten ook baten te kunnen zetten en inwoners ook zo invloed te geven op de energieopwekking. De gemeente stimuleert en faciliteert deze coöperaties, en doet datzelfde zoveel als mogelijk bij ondernemers en vastgoedeigenaren om oplossingen te implementeren die bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. Ook ondersteunen wij huiseigenaren van wie de huizen moeilijk verduurzaamd kunnen worden, bijvoorbeeld in de binnenstad. We blijven ons verzetten tegen olie- en gasboringen bij Molenvliet.

Toelichting:
D66 Woerden kiest al jaren voor duurzaamheid en is de aanjager van het klimaatneutraler maken van onze gemeente. Grootschalige opwek van duurzame energie pakken we regionaal aan. Lokaal doen we dat met ambitieuze en realistische keuzes. Wij kiezen ervoor méér dan alleen ons best te doen. Dit omdat de we de energietransitie een van de belangrijkste opgave vinden waar we de komende jaren voor staan, maar ook om te voorkomen dat hogere overheden op een later moment onwenselijke besluiten nemen over ons grondgebied. Hierbij schuwen we moeilijke beslissingen niet. We accepteren dat er overlast van maatregelen ontstaat, die misschien was uitgebleven of minder was geweest als we eerder hadden opgetreden. Duurzame energieopwekking is namelijk het belangrijkste antwoord op de klimaatverandering. We kunnen het ons niet veroorloven te blijven wachten op alternatieve middelen die nog in de beginfase van hun ontwikkeling zijn. Dat is niet uitleggen aan generaties na ons. Wij zien een belangrijke rol voor energiecoöperaties waardoor inwoners kunnen participeren in lokale projecten voor duurzame energieopwekking. De gemeente stimuleert en faciliteert deze coöperaties. Tevens kijken we naar mogelijkheden voor zonnepanelen op andere plekken dan daken, zoals op een geluidswal langs de A12 en boven parkeerterreinen. Ook gaan we op zoek naar andere innovatieve alternatieven die passen bij de voortrekkersrol die we willen hebben.

Hart en ziel voor klimaat!