Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

IEDERÉÉN een huis!

Voldoende betaalbare woningen is een van de grote uitdagingen waar Woerden voor staat. Wij kiezen voor binnenstedelijke groei met een mix van hoogbouw en grondgebonden woningen waarbij we vooral oog hebben voor doorstroming vanuit goedkopere woningen naar duurdere segmenten en dat stimuleren. In de komende vier jaar is het waarschijnlijk niet nodig buiten de rode contouren te bouwen. Wanneer dat in de verdere toekomst toch nodig blijkt, streven we eerst naar een principe van in- en uitdeuken, waarbij woningbouw buiten de rode contouren gecompenseerd wordt met extra groen.

Geluidsscherm voor onze gezondheid.
We zetten ons in voor een geluidsscherm langs de snelweg om de leefbaarheid in (met name) Harmelen, Snel & Polanen en Molenvliet, maar ook de nieuwe woonwijk Middelland-Noord te waarborgen.

Groen in mijn wijk!
D66 wil het groenbeleid herzien en realiseren zodat bestaande en nieuwe wijken voldoende groen en klimaatadaptief zijn.

Verdieping:
Wij willen dat mensen makkelijker een passend huis kunnen vinden in Woerden. Om dat mogelijk te maken zullen er woningen moeten worden bijgebouwd zodat mensen naar een geschikte woning kunnen doorstromen. Daar zijn de afgelopen jaren al flinke stappen in gezet, maar om het woonprobleem op te lossen moeten we bestaande bouwplannen sneller tot uitvoer laten komen. Voorlopig hebben we binnenstedelijk voldoende ruimte. Zo behouden we de landschappelijke waarden. Hoogbouw in de stad Woerden is daarbij onvermijdelijk. Transformatie van kantoorruimte naar woningen zoals op Middelland-Noord blijven we stimuleren. In de komende vier jaar is het waarschijnlijk niet nodig buiten de rode contouren te bouwen. Mocht dat in de verdere toekomst toch nodig zijn, dan zoeken we daarvoor ruimte aan de randen van Woerden en de kernen, waarbij we de landelijke omgeving van Woerden respecteren. Uitbreiding voor woningbouw op langere termijn aan de randen van Woerden en haar kernen is bespreekbaar als daar noodzaak toe is. Het is niet onze bedoeling Woerden en Harmelen aan elkaar vast te bouwen. De overlast van de A12 is enorm toegenomen, met name voor de wijken Molenvliet, Snel & Polanen/Waterrijk en Harmelen. Om onze bewoners te beschermen tegen de negatieve effecten van geluid en fijnstof zullen wij ons inspannen voor de aanleg van een (geluids)scherm langs de snelweg. Groene wijken zijn voor iedereen belangrijk. Het wordt ook steeds belangrijker dat wijken zo zijn ingericht dat ze de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen. We denken hierbij aan waterafvoer of groen in plaats van stenen om hittestress te voorkomen.

Voldoende betaalbare woningen voor iedereen