Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inventief grondgebruik

Wij stimuleren dat niet economisch rendabele agrarische grond wordt getransformeerd naar een situatie met meer: - biodiversiteit en groen (CO2-absorptie) - biologische en duurzame landbouw - energieopwekking en - gebruik van dezelfde schaarse grond voor meerdere doelen waaronder recreatie en mogelijk ook kleinschalige woningbouw met in achtneming van de ‘ruimte-voorruimte regeling’. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan:
o - het verkleinen van de veestapel
o - gezond economisch gebruik van schaarse grond
o - behoud van het groen
o - verduurzaming van de landbouwgrond en
o - duurzame energieopwekking in onze gemeente.
Ook bij agrarisch rendabele grond kijken we samen met agrariërs naar alternatieve businessmodellen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Initiatieven van agrariërs op dit gebied worden ondersteund. D66 wil dat de gemeente in het eerste half jaar van 2023 een lokaal overleg organiseert tussen gemeente en agrariërs met als doel om te inventariseren wat er nodig is om deze transitie in Woerden in goede banen te leiden.

Verdieping:
Op landelijk niveau zien we het besef toenemen dat agrarische activiteiten en veeteelt significant minder impact moeten hebben op ons klimaat en de natuur. Deze beweging zal lokaal zijn beslag krijgen. D66 vindt daarom dat de gemeente hierbij betrokken moet zijn, om een stimulerende en indien mogelijk, faciliterende rol te spelen. We zien een kans om niet economisch rendabele agrarische grond te transformeren naar economisch rendabele grond en daarbij tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, energieopwekking, behoefte aan woonruimte en recreatie. We schromen niet om ook in Woerden daadwerkelijk deze transitie van agrarische grond te stimuleren en serieuze stappen te zetten. Vanwege de noodzaak tot het beperken van klimaatverandering en het bereiken van een duurzame wereld, ook in Nederland. Maar ook om boeren een duurzame toekomst te geven door uit te gaan van een gezond economisch model. Bij de transitie naar kleinschalige woningbouw denken we aan het ombouwen van bijgebouwen naar woningen passend bij het landschap en respecteren we de bestaande gemeentelijke regeling “ruimte voor ruimte”.

Inventief grondgebruik